IYIPHI LENTANDOYENINGI ESIKHULUMA NGAYO?

 

Smangele Nkosi and Gednezar DladlaYYY2

Smangele Nkosi and Gednezar Dladla

For the English version –  WHAT IS THIS DEMOCRACY WE SPEAK OF?

Sifiso Dladla
Ngihlale ngizibuza ukuthi ngabe isho ukuthini intandoyeningi. Ngesinye isikhathi ngiye ngicabange ukuthi uhulumeni ubona sengathi ukhetho ilona olwanele ukuze leli zwe liye phambili. Kodwa uma sekuziwa ezikhalweni zomphakathi ezingahambisani nezinhlelo zikahulumeni, ngivele ngibambe ongezansi uma sengibona ukuthi kanti uhulumeni uphikisana kanje nentandoyeningi

Isibonelo salokhu, ngabesifazane basesigodini sase-Ocilwane ebebekade bekhuluma ngezimvo zabo ezingahambisani nokusungulwa kwemayini yamalahle ‘iFuleni’ emngceleni wendawo eyihlane esesiqiwini iMfolozi esizinze e-Zululand.

Bekhulumela izakhamizi eziyizinkulungwane, laba besifazane babe nesibindi sokuphumela obala besho ukuthi lemayini izocekela phansi indlela abaphila ngayo iphinde ibaphoqelele ukuba bafudukele kwezinye izindawo. Sebebubonile ubunzima obuhlangabezane nomphakathi wakwaSomkhele ngenxa yemayini eseduze nawo.

Baphakamise ukunganeliseki kuhulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natali kanye nemboni yemayini yamalahle,ebizwa nge-Ibutho ngendlela oluphethwe ngayo lolu daba lokwakhiwa kwalemayini. Bacabanga ukuthi bekubalulekile ukuthi iNkosi yendawo izolalela izikhalo zabo.

Umhlangano owahlelwa ngoZibandlela wanyakenye awuzange ube khona ngoba iNkosi kwabikwa ukuthi iyadunguzela. Kwahlelwa olunye usuku kodwa nalowo mhlangano wabhuntsha. Kuze kube yimanje, emuva kwezinyanga eziningi, akukho okuzwakele okuvela eNkosini.

Ngokuphelelwa yithemba, baqoka ukukhuluma neNduna uMthethwa. Bayincenga ukuba ikhulume noMkhandlu weNdabuko (Traditional Council) ukuba unxenxe iNkosi ukuba ibe nomhlangano nabo njengoba kwakuhleliwe.

INduna yenza njengoba yayiceliwe. Ngokwenzenjalo yazibizela isigcwagcwa yenziwa inhlekisa ngokuthi ilalela futhi ilawulwa ngabantu besifazane! Induna uMthethwa yaze yahlawuliswa (yize noma lokhu kwahamba isikhathi kwahoxiswa).

Omunye wezakhamizi akabanga nenhlanhla! Wasolwa ngokwedelela uMkhandlu weNdabuko ngoba waphumela obala ukuthi akayidingi imayini yamalahle. Wahlawuliswa izimbuzi ezintathu, noma isamba semali esingango R3 600.00.

Balingani bami, yini lena? Uhlawulisa umuntu ngokuphakamisa ukuthi uhulumeni wesiFundazwe awuzange uzihluphe ngokuzochazela umphakathi ukuthi lemayini isho ukuthini kuwona?

Ungabahlawulisa abantu ngoba bekhuluma ngokuthi umphakathi awukaze waziswe mayelana nokwakhiwa kwemayini?

Ungaze usabise abantu ngoba beveza ulaka lwabo ngokuthi izimpilo zabo zizothikanyezwa yimayini yamalahle ezovulwa phakathi esigodini sabo?

Ingabe ukwesatshiswa kuyisisekelo sentandoyeningi? Ngaphandle uma wenza izinto abantu abasezikhundleni eziphezulu abakutshela zona, ngale kwalokho uzojeziswa?

Yebo, laba besifazane kanye naleli lunga lomphakathi babeqinisile. uMkhandlu weNdabuko kanye noMnyango wezokuThuthukiswa koMnotho, ukuVakasha neMvelo KwaZulu-Natali bahlulekile ukuvikela amalungelo omphakathi. Bahlulekile ukwenza imisebenzi yabo. NjengeNkosi, bawushaye indiva umsebenzi wabo.

Ake ngibuze,yini umphakathi okumele uyenze ukuze izimvo zawo zilalelwe? INkosi Goodwill Zwelithini icabangani ngalokhu? Khumbula, isanda kungenelela ekuvikeleni kwamalungelo emiphakathi, yakhuluma ngokuthi imiphakathi ayazi lutho ngamalungelo ayo uma kuziwa ngakwezokumbiwa phansi; nokuthi uhulumeni uvele ukhiphe izimvume ngaphandle kokuxhumana nomphakathi othintekayo; nangokuthi abanini bezimayini bavele batheleke endaweni yethu ngaphandle kwemvume yethu.

Ngenhlanhla, baningi abantu abalungile abavela kwezinye izindawo abazimisele ukucobelela umphakathi oyizi-16 000 wasendaweni yase-Fuleni imininingwane iNkosi nohulumeni abayishaya indiva.

Ngebhadi, omunye walabo bantu kwakuwu Baba u-Gednezar Dladla odlule emhlabeni ngenyanga edlule. Bafundi, lapha besinomunye wabantu abaningi abahlonishwayo nabanesibindi eyinsizwa ziphelele. Ulimelile iqiniso noma ngabe bekumele ame yedwa. Ubeyinsika nomgogodla womphakathi ophikisana nokwakhiwa kwemayini yamalahle.

UBaba u-Dladla ubehlonishwa kakhulu eyindoda ekholwayo. Ukuhlanganisa lokhu nobuhlakani kanye nesibindi sakhe, ukukhala kwakhe njalo ngokuthi ukuhlanekezelwa kwentandoyeningi kwenze ingcindezi enkulu emphakathini.

UNkosikazi wakhe umaMtshali ungitshele ukuthi nasezikhathini zakhe zokugcina umnxenxe ukuba aqhubeke nokulwela ubulungiswa, ukuba engayeki ukuneka obala amampunge, inkohliso kanye nokwesatshiswa okwenziwa uMkhandlu weNdabuko, izikhulu zikahulumeni kanye nabanikazi bemayini.

Bafundi, kimina uBaba u-Dladla usikhombise ukuthi intandoyeningi kumele isebenze kanjani. Ubekwazi ukulalela aphinda abe mdibi munye nabantu. Bekuthi uma esezinelisile ukuthi izinto azihambi kahle,ubengananazi ukusho ukuthi azihambi kahle..

Lendoda elungile kodwa engasinisi mahleza iyibekile induku ebandla.. Yebo, iveze obala engikholelwa ukuthi kuyintandoyeningi.

Ngiyabonga

Sifiso

u-Sifiso Dladla ungummeli wamalungelo abantu kanye neMvelo. Ungumxhumanisi kanye nomkhulumeli wenhlangano i-ICWA (iMfolozi Community Wildlife Alliance).

Comments are closed.